บริการของเรา

01

บริหารการตลาดและการขาย

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า จัดทำแผนการขาย และบริหารงานขาย โดยทีมขาย

ที่มีประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพ ติดตาม ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

รวมถึงปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางการแข่งขัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขายที่ตั้งไว้

5711161.png
2597854-01.png

02

ศึกษาความเป็นไปได้
ทางการตลาด

โครงการขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ต้องอาศัย

ข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วน และแม่นยำในเซิงลึก ทันต่อสถานการณ์การแข่งขัน

บริษัทอาราวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง

ในการศึกษาศักยภาพของทำเลที่ตั้งวิเคราะห์ตลาด และความสามารถในการ

แข่งขัน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อหาโอกาสทางการตลาด กำหนดแนวคิดในการพัฒนาโครงการ และตำแหน่งทางการตลาด โดยคำนึงถึง

แนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาโครงการกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้

เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จในระยะยาว

03

ที่ปรึกษา
ในการพัฒนาโครงการ

เราเป็นที่ปรึกษา และช่วยคิดวางแผนในการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เป้าหมายโครงการ กำหนดแนวคิด และรูปแบบโครงการ เพื่อให้ได้เปรียบทางการ

แข่งขันทางการตลาด จัดหาสถาปนิกผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมงานที่ปรึกษาต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

shutterstock_1969229887.jpg

04

วางแผนกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร

วางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดในการเลือกใช้

สื่อโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ

( IMC ) ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง และครอบคลุมฐานลูกค้า โดยคำนึงถึงการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จในการขายของโครงการ

เป็นสำคัญ

27Z_2101.w003.n001.91C.p6.91-[Converted].png
key_edited.png

05

ให้บริการโอนกรรมสิทธิ์

ดำเนินการ และประสานงานระหว่างธนาคารกับลูกค้าในการขอสินเชื่อ  ตรวสอบวงเงินอนุมัติสินเชื่อ นัดทำนิติกรรมกับธนาคาร  และดำเนินการ

โอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการส่งมอบ

ส่วนกลาง และสาธารณูปโภคให้กับผู้อยู่อาศัยเพื่อดำเนินการจัดตั้ง

นิติบุคคลฯ มาดูแลรับมอบจากโครงการ

06

บริการตัวแทน
ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

เรามอบบริการที่มากกว่าการเป็นตัวแทนขาย และปล่อยเช่า

ให้กับเจ้าของบ้าน เราพร้อมช่วยคุณกำหนดราคาให้สอดคล้อง

กับราคาตลาดดูแลให้คำปรึกษา ด้านเอกสาร และการเงิน

แบบครบวงจร

happy-young-asian-couple-realtor-agent_7861-1035.jpeg

WHAT WE DO