บริการของเรา

สิ่งที่เราทำ

การศึกษาตลาดและการวิจัยตลาด

การตัดสินใจลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำในเชิงลึก ทันต่อการแข่งขัน โดยศึกษา วิเคราะห์ตลาดทั้งทางด้านอุปสงค์ และอุปทาน บ.อาราวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จก. ให้ข้อมูลการศึกษา และวิจัยตลาด ที่ตอบโจทย์การตัดสินใจลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

 

การศึกษาความเป็นไปได้

ความสำเร็จของโครงการ ขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ บ.อาราวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จก. มีความชำนาญ และ ประสบการณ์ ในศึกษาศักยภาพของ ทำเลที่ตั้ง วิเคราะห์ตลาด และ ความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อหาโอกาสทางการตลาด กำหนดแนวคิดในการพัฒนาโครงการ และตำแหน่งทางการตลาด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสูงสุด ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จในระยะยาว 

 

การบริหารโครงการ

เราจัดทำแผนงานในการพัฒนาโครงการ กำหนดแนวคิด และรูปแบบโครงการ เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน การจัดหาสถาปนิกผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ ทีมงานที่ปรึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโครงการให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 

การบริหารการตลาด และการขาย

เราจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบริหารงานขายโดยทีมขายมืออาชีพ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการแข่งขัน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายในการขาย